Statut Wyższego Seminarium Duchownego

Rozdział I

 

 

 

Zasady ogólne

Art. 1

 1. Wyższe Seminarium Duchowne Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce , zwane dalej Seminarium, jest kościelną Wyższą Szkołą, bezpośrednio przygotowującą kandydatów do kapłaństwa służebnego na wzór Jezusa Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Pasterza.
 2. Seminarium posiada osobowość prawną zagwarantowaną zapisami Statutu Kościoła stanowiącego podstawy unormowań prawnych pomiędzy Kościołem i Państwem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach  wolności sumienia i wyznania.
 3. Seminarium zostało utworzone na podstawie dekretu Biskupa Kościoła z dnia 26 lipca roku Pańskiego 2015.

 

Art. 2

 1. Seminarium stawia sobie za zadanie poczwórną, zharmonizowaną formację alumnów: ludzką; intelektualną, duchową i pastoralną w kontekście ich przyszłej pracy duszpasterskiej:

1) formacji ludzkiej przejawiającej się w postawie szacunku i miłości wobec każdego człowieka;

2) formacja intelektualna realizuje się poprzez studia filozoficzne i teologiczne zgodnie z przepisami  prawa kościelnego oraz według Ratio studiorum.

3) formację duchową naznaczoną osobistą więzią z Chrystusem cechuje miłość pasterska, postawa służby i radykalizm ewangeliczny. Jej istotne elementy stanowią: praktyka czytania i rozważania Słowa Bożego, modlitwa indywidualna i wspólnotowa, życie sakramentalne, którego centrum jest Eucharystia, kierownictwo duchowe, dni skupienia i rekolekcje,

4) formacja pastoralna obejmuje studium dyscyplin wdrażających w posługę duszpasterską oraz ćwiczenia i praktyki duszpasterskie; odbywa się ona podczas całej formacji seminaryjnej.

 1. W formacji seminaryjnej podkreśla się przygotowanie kandydatów do życia we wspólnocie kapłańskiej, ażeby przepojeni umiłowaniem Kościoła Chrystusowego, będąc związani pokorą i synowską miłością ze swoim Biskupem jako następcą Apostołów, przylgnęli do Niego jako wierni współpracownicy oraz podejmowali zgodną współpracę z braćmi; przez nawiązywanie przyjaźni i łączności z drugimi, przygotowywali się do braterskiej jedności z całym prezbiterium, którego będą uczestnikami. Formacja seminaryjna powinna przechodzić w formację permanens i powinna być kontynuowana po przyjęciu święceń kapłańskich.
 2. Seminarium prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia,

1) studia pierwszego stopnia trwające 3 lata  zakończone uzyskaniem tytułu licencjata.

2) studia drugiego stopnia trwające 2 lata zakończone uzyskaniem tytułu magistra .

 1. Stopniom studiów przypisane są również posługi i święcenia udzielane alumnom Seminarium , którzy zostali do nich dopuszczeni:

1) po pierwszym roku studiów w Seminarium alumni otrzymują szaty duchowne;

2) po drugim roku studiów w Seminarium  alumni otrzymują posługę akolity

3) po zakończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu licencjata alumni  przyjmują święcenia diakonatu;

4) po zakończeniu studiów drugiego stopnia i obronie pracy magisterskiej oraz odbyciu praktyk pastoralnych diakoni po uzyskaniu pozytywnej opinii przyjmują święcenia prezbiteratu.

Art. 3

 1. Seminarium w realizacji swoich zadań kieruje się przepisami Prawa Kościelnego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce, zwanego dalej Kościołem, oraz zasadami zawartymi w Ratio studiorum, dekretami Biskupa Kościoła, niniejszym Statutem i Regulaminem Seminaryjnym.

Art. 4

 1. Siedziba Seminarium znajduje się we Wrocławiu.
 2. Zajęcia , wykłady, ćwiczenia oraz formacja może odbywać się w innym wyznaczonym przez Biskupa Kościoła lub Seniora Kościoła miejscu w Polsce.
 3. Seminarium posługuje się pieczęciami:

1) okrągłą – z godłem Kościoła  i pełną nazwą Seminarium;

2) okrągłą – z orzełkiem i pełną nazwą Seminarium;

3) podłużną – z podaniem adresu.

 1. Patronem Seminarium  jest święty Paweł Apostoł . Uroczystość patronalna przypada na dzień 26 stycznia każdego roku.
 2. Seminarium posiada godło i logo zatwierdzone odrębnym dekretem Biskupa Kościoła.

 

 

Art. 5

 1. Władzę zwierzchnią nad Seminarium sprawuje Biskup Kościoła lub działający w jego imieniu Senior Kościoła, który jest odpowiedzialny za formację kapłańską w Kościele.
 2. Biskup Kościoła udziela misji kanonicznej profesorom i prowadzącym zajęcia dydaktyczno formacyjne.
 3. Biskup Kościoła podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu alumnów do posług i święceń.

 

 

Rozdział II

 

Organy Seminarium

 

Art. 6

 1. Organem jednoosobowym Seminarium jest Rektor Seminarium .
 2. Rektor Seminarium jest powoływany i odwoływany na urząd przez Biskupa Kościoła lub działającego w jego imieniu Seniora Kościoła.
 3. Rektor Seminarium w wykonywaniu swojego urzędu podlega jedynie Biskupowi Kościoła lub działającego w jego imieniu Seniorowi Kościoła.

Art. 7

 1. Do kompetencji Rektora Seminarium należy :
 • Reprezentowanie Seminarium na zewnątrz;
 • tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Kościoła związanych z seminarium a nie mających osobowości prawnej po wcześniejszym zasięgnięciu zgody Narodowej Rady Kościoła;
 • przyjmowanie kandydatów do Seminarium;
 • czuwanie nad realizacją zasad formacji kapłańskiej oraz Statutu i Regulaminu Seminarium;
 • dokonuje immatrykulacji i wystawia dyplomy absolwentom Seminarium;
 • wydaje decyzje dotyczące Regulaminu Seminarium;
 • przedkłada Biskupowi Kościoła i działającemu w jego imieniu Seniorowi Kościoła opinie o kandydatach zamierzających przyjąć posługi i święcenia kapłańskie oraz prowadzi rejestr posług i święceń;
 • udziela urlopów rektorskich i usuwa nieodpowiednich kandydatów z zachowaniem przepisów prawa i dekretów Biskupa Kościoła lub działającego w jego imieniu Seniora Kościoła;
 • kieruje polityką kadrową Seminarium, składa wnioski o powołanie profesorów Seminarium i prowadzących zajęcia innych pracowników naukowych ;
 • kieruje współpracą alumnów, profesorów i prowadzących zajęcia innych pracowników naukowych;
 • promuje działalność naukową Seminarium;
 • opiniuje kandydatów na dalsze studia specjalistyczne;
 • czuwa, aby profesorowie i prowadzący zajęcia pracownicy naukowi właściwie wykonywali swoje zadania,
 • zatwierdza rozkład zajęć i wizytuje wykłady zgodnie z przepisami prawa kościelnego, niniejszego Statutu oraz obowiązującym programem kształcenia kapłańskiego
 • zwołuje posiedzenia Rady Profesorów Seminarium
 • sprawuje nadzór nad pracownikami administracji, rektoratem Seminarium;
 • troszczy się osobiście lub przez wyznaczoną przez siebie osobę o rozwój akcji powołaniowych, wyjazdy alumnów do parafii na niedziele powołań ;
 • ma prawo do wprowadzenia dnia rektorskiego lub godzin rektorskich,

Art.8

 1. Rektor Seminarium jest instancją odwoławczą dla alumnów i pracowników Seminarium.
 2. Od decyzji Rektora Seminarium można się odwołać do Biskupa Kościoła.

Art. 9

 1. Rektor w łączności z Ojcem duchownym, czuwa nad formacją duchową w Seminarium. W związku z tym:

1) we wszystkich wydawanych przez siebie decyzjach bierze pod uwagę całość życia duchowego alumnów,

2) spotyka się z alumnami w grupach lub pojedynczo oraz daje wolny przystęp do siebie, odbywa rozmowę indywidualną z każdym alumnem przed obłóczynami, posługami, kandydaturą i święceniami,

3) przynajmniej raz na dwa miesiące celebruje Mszę św. alumnom i wygłasza do nich homilię.

Art. 10

Rektor troszcząc się o formację pastoralną  zapewnia warunki do odbywania praktyk duszpasterskich: liturgicznych, homiletycznych, katechetycznych, kancelaryjnych i działalności charytatywnej alumnów i diakonów. Troskę tę spełnia we współpracy z wykładowcami teologii pastoralnej, liturgicznej, katechetycznej i prawa kościelnego, którym powierza bezpośrednią ich organizację i czuwanie nad ich przebiegiem.

 

Art. 11

Rektor informuje Proboszczów Parafii w Polsce o życiu Seminarium i utrzymuje z nimi

żywą łączność, szczególnie z tymi Parafiami, z których pochodzą alumni

Rozdział III

 

Pracownicy Seminarium

 

Art. 12

Dyrektor administracyjny jest bezpośrednim współpracownikiem Rektora, mianowanym przez Biskupa Kościoła na wniosek Rektora Seminarium, wypełniającym swoje zadania zgodnie ze Statutem.

Art. 13

Dyrektor administracyjny wspiera Rektora w kierowaniu Seminarium.

Art. 14

Dyrektor administracyjny w szczególności:

1) prowadzi księgowość, gromadzi dokumentację dotyczącą własności seminaryjnej i dokumentację finansową, a także techniczno – eksploatacyjną,

2) troszczy się o sprawy finansowe Seminarium,

3) wypłaca wynagrodzenie pracownikom Seminarium,

4) przyjmuje opłaty od alumnów,

5) kieruje zbiórkami ofiar na potrzeby Seminarium,

6) odpowiada za ubezpieczeniowe alumnów i pracowników,

7) przyjmuje i zwalnia, w porozumieniu z Rektorem, pracowników zatrudnionych w Seminarium.

8) raz w roku opracowuje sprawozdanie z działalności gospodarczej i przedkłada Rektorowi do akceptacji.

Art. 15

Prefekt studiów koordynuje realizację programu studiów wykonywanego przez

profesorów i prowadzących zajęcia pracowników naukowych.

Art. 16

Obowiązki Prefekta studiów może pełnić Rektor.

Art. 17

Prefekt studiów w szczególności:

1) układa roczny plan wykładów i ćwiczeń seminaryjnych,

2) układa plan zaliczeń i egzaminów oraz przygotowuje protokoły egzaminacyjne,

3) prowadzi księgę ocen alumnów,

4) sprawdza i potwierdza wpisy do indeksów, na podstawie których dokonuje

zaliczenia semestru.

Art. 18

Prefekt studiów  jest współpracownikiem Rektora i Dyrektora, powoływanym i odwoływanym  przez Biskupa Kościoła na wniosek Rektora Seminarium.

Art.19

 1. Prefekt alumnów jest bezpośrednim wychowawcą alumnów
 2. Służy im radą i pomocą, troszczy się o przestrzeganie dyscypliny życia we wspólnocie oraz dba o ład i porządek w Seminarium.
 3. Jest powoływany i odwoływany przez Biskupa Kościoła lub działającego w Jego imieniu Seniora Kościoła  na wniosek Rektora

Art. 20

Prefekt alumnów w szczególności:

1) współpracuje z Rektorem seminarium nad wyjaśnianiem Regulaminu Seminaryjnego i

czuwa nad jego przestrzeganiem,

2) prowadzi konferencje wychowawcze, których celem jest wyjaśnianie zasad

dobrego wychowania i bieżących spraw z życia Seminarium,

3) dba o zachowanie przez alumnów higieny osobistej, a także estetyki i czystości,

4) sprawuje nadzór nad pomieszczeniami i pracowniami przeznaczonymi do użytku alumnów,

5) sporządza protokoły obrad Rady Profesorów.

Art. 21

 1. Ojciec duchowny, odpowiedzialny bezpośrednio za formację duchową alumnów.
 2. Jest powoływany i odwoływany przez Biskupa Kościoła lub działającego w Jego imieniu Seniora Kościoła  na wniosek Rektora.
 3. Wypełnia swoje zadania zgodnie z przepisami prawa kościelnego i postanowieniami niniejszego Statutu.

                                                                            Art. 22

 1. Ojciec duchowny jest kierownikiem duchowym alumnów oraz ich spowiednikiem.
 2. Ojciec duchowny kierując formacją duchową alumnów.
 3. Ojciec duchowny troszczy się o formację duchową alumnów, tak aby alumn mógł rozeznać swoje powołanie.

Art. 23

Ojciec duchowny w szczególności:

1) troszczy się o formację modlitewną;

2) wygłasza konferencje na temat życia duchowego;

3) przeprowadza rozmowy indywidualne z alumnami, dotyczące ich życia duchowego;

4) spowiada alumnów;

5) organizuje rekolekcje i dni skupienia alumnów;

6) troszczy się o kaplicę seminaryjną;

7) czuwa nad sprawowaną liturgią;

8) dba o modlitwę w intencji dobroczyńców Seminarium.

Art. 24

 1. Ojciec duchowny pełni swoje obowiązki dyskretnie z zachowaniem całkowitej

tajemnicy.  W związku z tym:

1) nie bierze z zasady udziału w naradach prefektów i profesorów oraz pracowników naukowych;

 1. b) nie wypowiada swojej opinii o alumnach, zwłaszcza w sprawie dopuszczenia

alumnów do posług i święceń lub ich usunięcia z Seminarium.

Art. 25

Ojciec duchowny powinien wysłuchać uwag Rektora lub profesorów i innych pracowników Seminarium dotyczących życia wewnętrznego alumnów, a przynajmniej raz w roku

powinien zdać sprawozdanie o problemach duchowych Seminarium Biskupowi Kościoła lub działającego w jego imieniu Seniorowi Kościoła.

Art.26

Spowiednikami alumnów, obok Ojca duchownego, mogą być również inni kapłani. Spowiedników dla Seminarium mianuje Biskup Biskupa Kościoła lub działający w Jego imieniu Senior Kościoła na prośbę Rektora.

Art. 27

Spowiednicy nie mogą być wybrani spośród   Kaplanów  – pracowników Seminarium .

 

 Rozdział IV

 

Zarząd Seminarium

                                                                                       

                                                                                   Art. 28

 

 1. W skład Zarządu Seminarium wchodzą: Rektor – przewodniczący Zarządu,

Prefekt studiów, Ojciec duchowny oraz Dyrektor administracyjny. Zadaniem Zarządu jest rozwiązywanie bieżących spraw i problemów związanych z kierowaniem i funkcjonowaniem Seminarium.

 1. Członkowie Zarządu Seminarium zobowiązani są działać w ścisłej łączności z

Biskupem Kościoła lub działającym w jego imieniu Seniorem Koscioła, winni też szczerze i z przekonaniem współpracować ze sobą w duchu wzajemnej komunii, tak aby alumnom dawali przykład kapłańskiego braterstwa i chrześcijańskiej miłości.

 1. Członkowie Zarządu Seminarium zobowiązani są do:

1) czuwania nad tym, aby alumni przestrzegali norm programu kształcenia seminaryjnego i Regulaminu Seminarium;

2) pełnienia dyżurów w Seminarium w trakcie trwania roku akademickiego.

Art.29

Zebrania Zarządu Seminarium zwołuje Rektor, przynajmniej raz na kwartał.

 

Rozdział V

 

Kadra naukowo dydaktyczna

 

Art. 30

 1. Kadrę naukowo-dydaktyczną Seminarium tworzą profesorowie i prowadzący zajęciaInni pracownicy naukowi , którzy odpowiadają za realizację założeń programowych Ratio studiorum. Powinni oni uważać się za wychowawców alumnów. Prowadzący zajęcia w Seminarium  powinni odznaczać się nieposzlakowaną opinią i posiadać właściwe kwalifikacje.
 2. Pracownicy naukowi są zobowiązani do:

1) prowadzenia działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,

2) uczestniczenia w konferencjach i sympozjach naukowych,

3) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.

Art. 31

Rektor, jako jej przewodniczący; Prefekt studiów; profesorowie i prowadzący zajęcia pracownicy naukowi tworzą Radę Profesorów .

Art. 32

Posiedzenia Rady Profesorów zwołuje Rektor, ze wskazaniem porządku posiedzenia, w zależności od potrzeb. O terminie posiedzenia powiadamia Biskupa Kościoła lub działającego w jego imieniu Seniora Kościoła .

Art. 33

 1. Uchwały Rady Profesorów zapadają bezwzględną większością głosów (50% + 1) przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych. W sprawach personalnych głosowania są tajne.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyzje podejmuje Rektor.
 3. Uchwały Rady Profesorów po zatwierdzeniu przez Biskupa Kościoła lub działającego w jego imieniu Seniora Kościoła .

Art. 34

 1. Rada Profesorów w szczególności:

1) troszczy się o realizowanie statutowych funkcji Seminarium,

2) wyraża opinię o kandydatach do posług i święceń poprzez głosowanie tajne i

służy radą w innych sprawach seminaryjnych.

Rozdział VI

 

 Alumni

 

Art. 35

W przyjmowaniu alumnów do Seminarium należy kierować się wskazaniami Biskupa Kościoła lub działającego w jego imieniu Seniora Kościoła .

Art. 36

 

Kandydat do Seminarium powinien odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Biskupem Kościoła lub działającego w jego imieniu Seniorem  Kościoła w obecności Rektora oraz złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, świadectwo dojrzałości, kartę zdrowia, świadectwo chrztu, świadectwo bierzmowania, świadectwo moralności od księdza proboszcza rodzinnej parafii, opinię, 4 fotografie, kserokopię dowodu tożsamości.

Art. 37

Aktem immatrykulacji zostaje włączony do grona alumnów Seminarium, otrzymuje indeks, a jako absolwent dyplom ukończenia Seminarium.

Art. 38

Alumni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Seminaryjnego

 

 

 

 

Art.39

Przygotowanie alumnów do przyjęcia sakramentu święceń winno trwać łącznię pięć lat(dziesięć semestrów ), w tym jeden semestr propedeutyczny.

Art. 40

Alumni powinni czuć się odpowiedzialni za własną formację, dlatego są zobowiązani do respektowania wymagań i wskazówek wychowawczych obowiązujących w Seminarium oraz do systematycznego i konsekwentnego wprowadzania ich w życie.

Art. 41

Każdy alumn zobowiązany jest do korzystania z kierownictwa Ojca duchownego.

Art. 42

Alumni mają prawo wyboru ze swojego grona przedstawicieli, którzy będą reprezentowali ich na zewnątrz i którzy będą czuwali nad wewnętrznym porządkiem w Seminarium. Wybranych kandydatów na okres 1 roku zatwierdza i ogłasza Rektor.

Art. 43

W czasie trwania roku akademickiego alumni co miesiąc uiszczają opłatę z tytułu ich nauki w Seminarium. Wysokość tej opłaty ustala Rektor Seminarium.

Rozdział VII

 

Pracownicy świeccy

 

Art. 44

Pracownicy świeccy są zatrudniani na obustronnie uzgodnionych warunkach.

Art. 45

Bezpośrednim zwierzchnikiem świeckich pracowników jest Dyrektor administracyjny. On ustala z Rektorem liczbę osób zatrudnionych i wysokość ich wynagrodzenia.

 

Postanowienia końcowe

 Art. 46

 1. Zmiany w statucie wymagają formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie Seminarium mają zastosowanie przepisy Statutu Kościoła , prawa kościelnego oraz dekrety Biskupa Kościoła  lub działającego w jego imieniu Seniora Kościoła.
 3. Statut wchodzi w życie w chwili zatwierdzenia go przez Biskupa Kościoła lub działającego w jego imieniu Seniora Kościoła.

_____________________________________________________________________________

Zatwierdzam Statut Wyższego Seminarium Duchownego  Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce

                                                                                                                       w dniu Pańskim 26 lipca 2015 roku.

                                                                                                                                                Biskup Adam Rosiek

                                                                                                                                            Pierwszy Biskup Kościoła